fbpx

Jezus geeft zichzelf aan ons in de Eucharistie als geestelijk voedsel, omdat Hij van ons houdt.

Gods hele plan voor onze redding is gericht op onze deelname aan het leven van de Drie-eenheid, de gemeenschap van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ons aandeel in dit leven begint met onze doop, wanneer we door de kracht van de Heilige Geest met Christus worden verbonden, en zo aangenomen zonen en dochters van de Vader worden.

Het wordt versterkt en vergroot in het Vormsel. Het wordt gevoed en verdiept door onze deelname aan de Eucharistie. Door het Lichaam te eten en het Bloed van Christus te drinken in de Eucharistie worden we verenigd met de persoon van Christus door zijn menselijkheid. “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem” (Johannes 6:56).

De zeven Sacramenten van de Katholieke Kerk - Vromsel

Door verenigd te zijn met de menselijkheid van Christus zijn we tegelijkertijd verenigd met Zijn goddelijkheid. Onze sterfelijke en vergankelijke natuur wordt getransformeerd door verbonden te zijn met de bron van het leven. “Net zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik het leven heb dankzij de Vader, zo zal ook degene die zich met Mij voedt het leven hebben dankzij mij” (Johannes 6:57).

Door verenigd te zijn met Christus door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, worden we opgenomen in de eeuwige liefdesrelatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals Jezus van nature de eeuwige Zoon van God is, zo worden wij zonen en dochters van God door aanneming door het Sacrament van het Doopsel. Door de Sacramenten van Doopsel en Vormsel zijn wij tempels van de Heilige Geest, die in ons woont, en door Zijn inwoning zijn wij heilig gemaakt door de gave van heiligmakende genade.

De ultieme belofte van het Evangelie is dat we zullen delen in het leven van de Heilige Drie-eenheid. De kerkvaders noemden deze deelname aan het goddelijke leven “vergoddelijking” (theosis). Hierin zien we dat God ons niet alleen goede dingen van bovenaf stuurt; maar in plaats daarvan worden we opgenomen in het innerlijke leven van God, de gemeenschap tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In de viering van de Eucharistie (wat “dankzegging” betekent) loven en prijzen we God voor dit sublieme geschenk.

Waarom is de Eucharistie ook een offer?

Terwijl onze zonden het ons onmogelijk zouden hebben gemaakt om in het leven van God te delen, werd Jezus Christus gezonden om dit obstakel te verwijderen. Zijn dood was een offer voor onze zonden. Christus is “het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Johannes 1,29). Door Zijn dood en verrijzenis heeft Hij zonde en dood overwonnen en ons met God verzoend.

Eucharistie ook een offer

De Eucharistie is het gedenkteken van dit offer. De Kerk komt samen om het offer van Christus te gedenken en opnieuw voor te stellen, waarin we delen door de werking van de priester en de kracht van de Heilige Geest. Door de viering van de Eucharistie zijn we verbonden met het offer van Christus en ontvangen we de onuitputtelijke voordelen ervan. Zoals de Brief aan de Hebreeën uitlegt, is Jezus de enige, eeuwige hogepriester die altijd leeft om voor de mensen voor de Vader te bemiddelen. Op deze manier overtreft Hij de vele hogepriesters die eeuwenlang offers brachten voor de zondes in de tempel van Jeruzalem.

De eeuwige hogepriester Jezus brengt het volmaakte offer dat Zijn eigen Ik is, niet iets anders. “Hij is eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan, niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, en zo de eeuwige verlossing verkregen” (Hebreeën 9:12).

Jezus’ daad behoort tot de menselijke geschiedenis, want Hij is echt mens en is de geschiedenis ingegaan. Tegelijkertijd is Jezus Christus echter de Tweede Persoon van de Heilige Drie-eenheid; Hij is de eeuwige Zoon, die niet beperkt is tot tijd of geschiedenis. Zijn acties overstijgen de tijd, die deel uitmaakt van de schepping. “Door de grotere en volmaaktere tabernakel te gaan die niet door handen is gemaakt, dat wil zeggen, die niet tot deze schepping behoort” (Hebreeën 9:11), deed Jezus, de eeuwige Zoon van God, zijn offerande in de tegenwoordigheid van Zijn Vader, die leeft in de eeuwigheid.

Jezus’ ene volmaakte offer is dus eeuwig aanwezig voor de Vader, die het eeuwig aanvaardt. Dit betekent dat Jezus zich in de Eucharistie niet steeds opnieuw opoffert. Integendeel, door de kracht van de Heilige Geest wordt Zijn ene eeuwige offer opnieuw aanwezig gemaakt, opnieuw aangeboden, zodat wij erin kunnen delen.

Christus hoeft niet te vertrekken van waar Hij in de Hemel is om bij ons te zijn. Integendeel, we nemen deel aan de hemelse liturgie waar Christus eeuwig voor ons pleit en Zijn offer aan de Vader aanbiedt en waar de engelen en heiligen God voortdurend verheerlijken en danken voor al zijn gaven: “Aan degene die op de troon zit en aan de Lam zij zegen en eer, heerlijkheid en macht, voor eeuwig en altijd” (Openbaring 5:13).

Zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk stelt: “Door de Eucharistieviering verenigen wij ons reeds met de hemelse liturgie en anticiperen wij op het eeuwige leven, wanneer God alles in allen zal zijn” (Catechismus, nr. 1326). De verkondiging van het Sanctus, “Heilig, heilig, heilig Heer… ,” is het lied van de engelen die in de tegenwoordigheid van God zijn (Jesaja 6:3).

Wanneer we in de Eucharistie het Heiligdom afkondigen, echoën we op aarde het lied van engelen terwijl ze God in de Hemel aanbidden.

Bij de eucharistieviering herdenken we niet zomaar een gebeurtenis in de geschiedenis. Integendeel, door de mysterieuze werking van de Heilige Geest in de eucharistieviering wordt het Paasmysterie van de Heer aanwezig en gelijktijdig gemaakt met zijn Echtgenoot, de Kerk.

Actief in het eucharistisch offer

Bovendien zijn we bij de eucharistische voorstelling van het eeuwige offer van Christus voor de Vader niet alleen toeschouwers. De priester en de aanbiddende gemeenschap zijn op verschillende manieren actief in het eucharistisch offer. De gewijde priester die bij het altaar staat, vertegenwoordigt Christus als hoofd van de Kerk. Alle gedoopten, als leden van het Lichaam van Christus, delen in Zijn priesterschap, zowel als priester en als gezalfden. “Wij noemen ons “Christenen”: “gezalfde” personen, die aan Christus toebehoren, die delen in Zijn zalving, en vervuld worden door zijn Geest. “Ik wil mij niet alleen Christen genoemd worden, maar ik wil het ook werkelijk zijn” heeft de H. Ignatius van Antiochië gezegd. De Eucharistie is ook het offer van de Kerk. De Kerk, die het Lichaam en de Bruid van Christus is, neemt deel aan het offer van haar Hoofd en Echtgenote.

In de Eucharistie wordt het offer van Christus het offer van de leden van zijn Lichaam die zich met Christus verenigd hebben en één offerande vormen (Catechismus, nr. 1368). Als het offer van Christus sacramenteel aanwezig wordt gemaakt, verenigd met Christus, offeren we onszelf als een offer aan de Vader. “De hele Kerk oefent samen met Christus de rol van priester en slachtoffer uit, door het Misoffer en zichzelf daarin volledig op te offeren” (Mysterium Fidei, nr. 31 en Lumen Gentium, nr. 11).

Bron: USCCB


.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Reflectie over de priesters

Reflectie over de priesters

Ik wil iets met je delen dat de laatste tijd in mijn gedachten rondspookt: wat zou er in de wereld gebeuren als alle priesters zouden verdwijnen? Het is een diepgaande vraag die ons uitnodigt om na te denken over de onschatbare rol die deze mannen van geloof spelen in onze samenleving en in ons leve…
Verder lezen…
De priester is een geschenk van God aan de wereld

De priester is een geschenk van God aan de wereld

In het katholieke geloof speelt de priester een bijzondere rol. Hij is een dienaar van God en een leider binnen de gemeenschap van gelovigen. De bijbel, specifiek de bijbel in gewone taal, biedt ons inzicht in de betekenis en het belang van de priester in het christelijk geloof en de rooms-katholiek…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!