fbpx

Ten eerste moeten we ons herinneren dat Christus in zijn geheel werkelijk aanwezig is in de Eucharistie: lichaam, bloed, ziel en goddelijkheid, onder de gedaanten van brood en wijn. Daarom moeten we de Heilige Communie, het Lichaam en Bloed van Christus, met de grootste eerbied behandelen. Want het is God zelf in de gedaanten van brood en wijn.

Gepaste tekenen van eerbied

wie mogen de Heilige Communie ontvangen

Het Lichaam en Bloed van Christus aanwezig onder de gedaanten van brood en wijn worden zowel tijdens als na de viering van de Eucharistie met de grootste eerbied behandeld (Mysterium Fidei, nrs. 56-61). Bijvoorbeeld, de tabernakel waarin het geconsacreerde brood wordt bewaard, wordt geplaatst “in een deel van de kerk of kapel dat voornaam, opvallend, mooi versierd en geschikt is voor gebed” (Wetboek van Canoniek Recht, Can. 938, §2).

Volgens de traditie van de Latijnse Kerk moet men knielen in de aanwezigheid van de tabernakel die het gereserveerde Sacrament bevat. In de Oosters-Katholieke Kerken is het de traditionele gewoonte om het kruisteken te maken en diep te buigen.

De liturgische gebaren uit beide tradities weerspiegelen eerbied, respect en aanbidding. Het is gepast om elkaar te begroeten in de vooringang van de kerk (dat wil zeggen, de vestibule of narthex), maar het is niet gepast om op luide of onstuimige tonen te spreken in het lichaam van de kerk (dat is, het schip) vanwege de aanwezigheid van Christus in de tabernakel.

Ook vereist de Kerk dat iedereen vast voordat hij het Lichaam en Bloed van Christus ontvangt als teken van eerbied en herinnering (tenzij ziekte iemand verhindert dit te doen). In de Rooms-Katholieke Kerk moet men, voor het ontvangen van de Heilige Communie, tenminste een uur van te voren vasten.

Communie ontvangen door een niet-katholiek

Als iemand zonder geloof het geconsacreerde brood en de wijn eet en drinkt, ontvangt hij of zij dan nog steeds het Lichaam en Bloed van Christus?

Als “ontvangen” “consumeren” betekent, is het antwoord ja, want wat de persoon consumeert is het Lichaam en Bloed van Christus. Als “ontvangen” betekent “het lichaam en bloed van Christus willens en wetens aanvaarden zoals ze zijn, om het geestelijke voordeel te verkrijgen”, dan is het antwoord nee.

Een gebrek aan geloof van de kant van de persoon die het Lichaam en Bloed van Christus eet en drinkt, kan dit niet veranderen, maar het verhindert de persoon wel om het geestelijke voordeel te verkrijgen, namelijk gemeenschap met Christus. Zo’n ontvangst van Christus’ Lichaam en Bloed zou tevergeefs zijn en, indien bewust gedaan, heiligschennend zijn (1 Kor. 11:29).

Het ontvangen van het Heilig Sacrament is geen automatische remedie. Als wij geen gemeenschap met Christus wensen, dringt God ons dit niet op. In plaats daarvan moeten we door geloof Gods aanbod van gemeenschap in Christus en in de Heilige Geest aanvaarden, en samenwerken met Gods genade om onze harten en gedachten te laten veranderen en ons geloof en onze liefde voor God te vergroten.

Communie ontvangen door een katholiek christen die niet in staat van genade is

Als een gelovige, die zich ervan bewust is een doodzonde te hebben begaan, het geconsacreerde brood en de wijn eet en drinkt, ontvangt hij of zij dan nog steeds het Lichaam en Bloed van Christus?

Ja. De houding of gezindheid van de ontvanger kan niet veranderen wat het geconsacreerde brood en de wijn zijn. De vraag gaat hier dus niet primair over de aard van de Werkelijke Aanwezigheid, maar over hoe de zonde de relatie tussen een individu en de Heer beïnvloedt.

Biechten

Voordat men naar voren stapt om het Lichaam en Bloed van Christus in de Heilige Communie te ontvangen, moet men in een juiste relatie staan ​​met de Heer en zijn Mystieke Lichaam, de Kerk – dat wil zeggen, in een staat van genade, vrij van alle doodzonde. Terwijl zonde die relatie beschadigt en zelfs kan vernietigen, kan het Sacrament van Boete en Verzoening haar herstellen.

St. Paulus vertelt ons dat “wie op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, zich zal moeten verantwoorden voor het lichaam en bloed van de Heer. Een persoon moet zichzelf onderzoeken, en zo het brood eten en de beker drinken” (1 Kor 11:27-28). Iedereen die zich ervan bewust is een doodzonde te hebben begaan, moet verzoend worden door het Sacrament van Boete en Verzoening voordat hij het Lichaam en Bloed van Christus ontvangt, tenzij er een ernstige reden is om dit te doen en er geen mogelijkheid is om te biechten. In dit geval moet de persoon zich bewust zijn van de verplichting om een ​​daad van volmaakt berouw te verrichten, dat wil zeggen, een daad van berouw over zonden die “voortvloeit uit een liefde waardoor God boven alles wordt bemind” (Catechismus, nr. 1452).

De daad van volmaakt berouw moet gepaard gaan met het vaste voornemen om zo snel mogelijk een sacramentele biecht af te leggen.

Ontvangt men de hele Christus als men de Heilige Communie onder één enkele vorm ontvangt?

Ja. Christus Jezus, onze Heer en Heiland, is geheel aanwezig onder de verschijning van brood of wijn in de Eucharistie. Bovendien is Christus volledig aanwezig in elk fragment van de geconsacreerde Hostie of in elke druppel van het Kostbare Bloed. Toch is het bijzonder passend om Christus in beide vormen te ontvangen tijdens de eucharistieviering.

Hierdoor kan de Eucharistie volmaakter verschijnen als een banket, een banket dat een voorsmaak is van het banket dat met Christus zal worden gevierd aan het einde der tijden, wanneer het Koninkrijk van God in zijn volheid is gevestigd (Eucharisticum Mysterium, nr. 32).

Bron: USCCB

Delen is evangeliseren!