fbpx

Een dogma is een officiële leerstelling of geloofswaarheid die door een religieuze autoriteit, zoals de Katholieke Kerk, als onbetwistbaar en bindend wordt beschouwd voor alle gelovigen. Het is een centraal en essentieel onderdeel van het geloof en wordt beschouwd als een openbaring van God.

In de context van de Katholieke Kerk worden dogma’s vastgesteld door de paus of door een concilie, zoals het Eerste Vaticaans Concilie. Ze worden beschouwd als waarheden die zijn afgeleid van de openbaring van God, zoals vastgelegd in de Heilige Schrift en de traditie van de Kerk. Dogma’s zijn bedoeld om de gelovigen te leiden en te beschermen tegen dwalingen en valse leerstellingen.

Een dogma is bindend voor alle katholieken en mag niet worden betwist of genegeerd. Het vereist volledige instemming en gehoorzaamheid van de gelovigen. Het vasthouden aan dogma’s is een belangrijk aspect van het behoren tot de Katholieke Kerk en het handhaven van de eenheid en orthodoxie van het geloof.

Een voorbeeld van een dogma in de Katholieke Kerk is het dogma van de Drie-eenheid, dat verkondigt dat God bestaat als één God in drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Dit dogma is vastgesteld door de Kerk en wordt beschouwd als een essentiële geloofswaarheid voor katholieken.

De Catechismus van de Katholieke Kerk bevat een uitgebreide lijst van geloofswaarheden die door de Katholieke Kerk worden geleerd. Hoewel niet alle geloofswaarheden als dogma’s worden beschouwd, zijn er enkele specifieke dogma’s die essentieel zijn voor het katholieke geloof. Hier zijn enkele voorbeelden van belangrijke dogma’s van de Katholieke Kerk:

1. De Drie-eenheid:

Het dogma van de Drie-eenheid leert dat er één God is in drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Dit dogma is centraal in het katholieke geloof en wordt beschouwd als een mysterie dat niet volledig kan worden begrepen.

2. De Menswording:

Het dogma van de Menswording stelt dat Jezus Christus, de Zoon van God, mens werd door geboren te worden uit de Maagd Maria. Dit dogma benadrukt de unieke aard van Jezus Christus als volledig God en volledig mens.

3. Verlossing door Jezus Christus:

Het dogma van de verlossing leert dat Jezus Christus door zijn dood aan het kruis de mensheid heeft verlost van de zonde en de mogelijkheid heeft geopend voor eeuwig leven bij God.

4. De opstanding van Jezus Christus:

Het dogma van de opstanding verkondigt dat Jezus Christus op de derde dag na zijn dood uit de dood is opgestaan. Dit dogma bevestigt de overwinning van Christus op de dood en de belofte van eeuwig leven voor de gelovigen.

5. De sacramenten:

De sacramenten worden beschouwd als effectieve tekenen van genade die zijn ingesteld door Christus zelf. Ze omvatten onder andere het doopsel, de eucharistie, het vormsel, de biecht, het huwelijk, de wijding en de ziekenzalving. Deze sacramenten zijn essentieel voor het spirituele leven van katholieken en worden beschouwd als zichtbare tekenen van Gods genade.

6. De onfeilbaarheid van de paus:

Het dogma van de onfeilbaarheid van de paus stelt dat de paus, wanneer hij ex cathedra spreekt (dat wil zeggen, in zijn hoedanigheid als opvolger van Petrus en het hoofd van de universele Kerk), vrij is van dwaling in aangelegenheden van geloof en moraal. Dit dogma benadrukt de rol van de paus als de hoogste autoriteit in het katholieke geloof.

7. De Maagdelijke Geboorte:

Het dogma van de Maagdelijke Geboorte verkondigt dat Jezus Christus werd verwekt door de Heilige Geest en geboren werd uit de Maagd Maria, zonder menselijke vader. Dit dogma benadrukt de bijzondere en heilige aard van de geboorte van Christus.

Het is belangrijk op te merken dat dit slechts enkele voorbeelden zijn van dogma’s van de Katholieke Kerk. De Catechismus van de Katholieke Kerk bevat een uitgebreidere lijst van geloofswaarheden en dogma’s die door de Kerk worden geleerd. Het is altijd raadzaam om de Catechismus te raadplegen en contact op te nemen met een katholieke geleerde of priester voor een dieper begrip van de dogma’s van de Katholieke Kerk.

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

8 dingen die elke katholieke christen elke dag zou moeten doen

We begrijpen het. Je hebt al een to-do-lijst die veel te lang is. Maar deze lijst is niet bedoeld om jou, naast jouw drukke agenda, met nog meer taken op te zadelen. Het doel van deze lijst is om één of twee van deze acties toe te gaan passen in je dag. Het is van...

Het Vaticaan en de vaccins

Afgelopen 21 december 2020, publiceerde het Vaticaan, via een belangrijk orgaan, de Congregatie voor de Geloofsleer, een korte tekst met de titel: “Notitie over de ethische aspecten van het gebruik van enkele anti-COVID-19 vaccins”.

De Ethiek van Staatscontrole: Een Katholiek Perspectief

In onze moderne samenleving staat staatscontrole en privacy steeds vaker ter discussie. Maar wat zegt de katholieke ethiek hierover? Deze blog verkent het belang van privacy en individuele vrijheid vanuit een katholiek perspectief. Het respecteren van de menselijke waardigheid en het vinden van een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid zijn cruciaal in deze discussie. Ontdek hoe de katholieke sociale leer en subsidiariteit kunnen bijdragen aan een evenwichtige benadering van staatscontrole. Lees verder om meer te weten te komen over de ethische overwegingen rondom dit complexe onderwerp.

Is het coronavirus een straf van God?

Misschien heb je gemerkt, in deze dagen van pandemie, isolatie en afstand met elkaar, de impact van het coronavirus in verschillende landen en gezien hoe de wereld van God was afgeweken, zich afgevraagd: is deze epidemie een straf?

De protestantse jongen die verliefd werd op de Maagd Maria, dankzij de Bijbel

Een prachtig verhaal over hoe de liefde van onze hemelse Moeder het hart van een jonge jongen raakte en hem naar de Kerk riep…

Twee deugden in tijden van lockdowns

Hier zijn er twee deugden om met elkaar te verbinden in tijden van corona. Er zijn, zoals we weten, veel deugden. We kennen waarschijnlijk allemaal de Goddelijke Deugden: geloof, hoop en liefde. Misschien kennen we ook de Kardinale Deugden: voorzichtigheid, matigheid,...

Delen is evangeliseren!