fbpx

Deze homilie (video hieronder) werd uitgesproken door vader Daniel Nolan, priester van de priesterbroederschap Sint Petrus in het aartsbisdom van Denver (Colorado, VS), op het feest van de Heilige Familie.

Vader Nolan verkondigt moedig dat hij gedwongen is zich uit te spreken vanwege de vervolging van ongevaccineerden. De paus en de meeste priesters en bisschoppen hebben gezwegen tijdens deze onrechtvaardige discriminatie.

YouTube heeft het verwijderd. Hier is de transcript:

Pater Daniel Nolan - ongevaccineerden
Vader Daniel Nolan

“In de Naam van de Vader…. Weesgegroet Maria…

Aan de Kerk komt het recht toe om altijd en overal morele principes te verkondigen, inclusief deze die betrekking hebben op de sociale orde, en om oordelen te vellen over gelijk welke menselijke aangelegenheden voor zover dit vereist wordt door de fundamentele rechten van de menselijke persoon of de redding van de zielen.”

Deze woorden zijn ontleend aan het Compendium van de Sociale Leer van de Katholieke Kerk. In de aanhoudende Covid-19-pandemie zien we veel maatschappelijke onrust. We zien lockdowns, vaccinatieplichten, sociale beperkingen enzovoort. Er is groot onenigheid over de noodzaak, de doeltreffendheid en zelfs de moraliteit van dergelijke maatregelen. Ook zien we onenigheid over wie bij de besprekingen van dergelijke maatregelen moet worden betrokken.

Maar zoals ik hierboven al zei: het is het recht en zelfs de plicht van de Kerk om betrokken te zijn bij politiek, in elk aspect van het menselijk leven voor zover het betrekking heeft op de rechten van de mens en op het heil van zielen. jammer genoeg zie ik dat veel fundamentele mensenrechten worden geschonden in de huidige reactie op de Covid-19-pandemie. Ook zie ik gevaar voor het heil van zielen en daarom moet ik me uitspreken in tijden van crisis.

De verleiding is groot om principes terzijde te schuiven omwille van opportuniteit. Als de angst hoog is, zijn mensen geneigd om ingrijpendere maatregelen te nemen dan die ze anders in rustigere tijden zouden hebben genomen. Juist in tijden van angst en paniek moeten koelere hoofden zegevieren.  Daardoor zullen fundamentele mensenrechten nog beter worden gewaarborgd.

Ik citeer nogmaals uit het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk: “Dit is geen uitweiding, een gemak of een inmenging. Het is het recht van de Kerk om het Evangelie te verkondigen in de context van de samenleving. In de complexe werelden van zaken, financiën, politiek, recht, cultuur en sociale communicatie.”

Dit is tegelijk een recht en een plicht. De Kerk kan deze verantwoordelijkheid niet verzaken zonder zichzelf en haar trouw aan Christus te verloochenen. “Wee mij als ik het Evangelie niet verkondig.” (1 Kor 9,16)

Deze woorden uit de Sociale Leer van de Kerk putten ze niet alleen uit de wijsheid van de huidige tijd, maar ook uit de wijsheid van het verleden. De Kerk geeft in haar wijsheid een herinnering aan hoe mensen vroeger, toen er minder angst was, met hun naasten omgingen. De Kerk geeft ons de kans om buiten de kaders van het nu te denken. Ik zie de moderne wereld in de greep van een mentale echokamer, een doos waarbuiten het niet lijkt te kunnen denken.

Het antwoord op al onze problemen, de enige oplossing voor alles, zijn de universele verplichte vaccins. Dat is de boodschap die we vandaag de dag krijgen – steeds weer opnieuw. Dat is de remedie, ‘het wondermiddel’ dat al onze problemen zal oplossen. Hoe dwaas. Wat kortzichtig!

Het Covid-19-virus is echt, het moet serieus worden genomen, zoals ik al vaker heb gezegd. Er zijn veel mensen gestorven aan deze ziekte en we moeten elke verantwoordelijke en ethische oplossing voor deze wereldwijde crisis zoeken.

Maar dat is precies wat ik niet zie gebeuren. Ik zie onverantwoordelijke, onethische, onrechtvaardige maatregelen opgedrongen worden aan een onwillige bevolking.

U herinnert zich misschien in mijn laatste preek hoe ik deze stroom van leugens schetste die ons de afgelopen twee jaar zijn verteld over de Covid-crisis, de tegenstrijdigheden, de verduistering van feiten, de verkeerde voorstelling van zaken, de grove overdrijvingen.

Nu komt naar buiten dat bepaalde regeringen aan het begin van de pandemie opzettelijk psychologische operaties tegen hun eigen burgers hebben uitgevoerd om hun angstniveaus te vergroten en hen draconische mandaten te laten accepteren die ze anders nooit zouden hebben aanvaard.

Dit was blijkbaar nodig omdat mensen niet voldoende bang waren voor een virus dat een overlevingspercentage van 97% had – zelfs voor degenen die het meeste risico liepen. Dus deze campagne werd met succes over de hele wereld gevoerd totdat we voldoende angstig waren om volgzaam te worden.

Toen kregen we te horen: vaccins zijn noodzakelijk. Iedereen en overal.

  • Ondanks het feit dat natuurlijke immuniteit superieur is aan vaccinimmuniteit, moet iedereen worden gevaccineerd.
  • Ondanks het feit dat sommige mensen vanwege allergieën of andere gezondheidsproblemen geen van de vaccins kunnen krijgen, moet iedereen worden gevaccineerd.
  • Ondanks het feit dat er een toenemend aantal doorbraakinfecties is – volgens een onderzoek ging bijna 40% van de nieuwe Covid-gevallen van de ene gevaccineerde persoon naar de andere gevaccineerde persoon. Maakt niet uit. Iedereen moet worden gevaccineerd.
  • Ondanks het feit dat er meer dan 10.000 sterfgevallen zijn veroorzaakt door het vaccin, 30.000 blijvende handicaps, 80.000 ernstige verwondingen en honderdduizenden bijwerkingen, moet iedereen worden gevaccineerd.
  • Ondanks het feit dat een toenemend aantal jongeren door het vaccin aan hartaandoeningen en zelfs de dood lijdt – alles wat we horen – moet iedereen worden gevaccineerd.

In naam van de volksgezondheid is van mensen hun leven en levensonderhoud vernietigd, hun dienstverband beëindigd, hun privacy geschonden, hun vrijheden verpletterd, hun waardigheid verwijderd, hun kansen beperkt, hun kwaliteit van leven onderdrukt. Allemaal omdat ze de bevelen van hun regering niet hebben gehoorzaamd en niet zullen gehoorzamen. Dit is de echte crisis.

Ik citeer hier uit een van de fundamentele documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, alinea 26: “Er is een buitengewone waardigheid van de menselijke persoon, omdat deze alles te boven gaat en de rechten en plichten van de mens universeel en onschendbaar zijn. Daarom moet de mens de beschikking krijgen over alles wat hij voor een echt menswaardig bestaan nodig heeft, zoals voedsel, kleding, huisvesting, het recht om in vrijheid zijn levensstaat te kiezen en om een gezin te stichten, het recht tot opvoeding, het recht op arbeid, goede naam, eerbied, passende informatie, het recht om te handelen volgens de juiste norm van zijn geweten, het recht op de bescherming van zijn privéleven en op een rechtmatige vrijheid“.

Dus volgens dit fundamentele document van Vaticanum II, moet elke sociale groep rekening houden met de behoeften van andere sociale groepen, zelfs als die groepen het niet met elkaar eens zijn.

De overheid moet rekening houden met de behoeften en ambities van de sociale groep van haar burgers. De politiek-correcten moeten rekening houden met de fundamentele mensenrechten van de sociale groep van de politiek-incorrecten. Geen enkele groep kan worden uitgesloten van fundamentele mensenrechten – zelfs niet de sociale groep van niet-gevaccineerden.

Verboden voor ongevaccineerden

Hier zie ik het falen van de huidige reactie op de Covid-19-crisis. De niet-gevaccineerden zijn het doelwit geworden van onrecht, vijandigheid en agressie, waardoor  hun fundamentele mensenrechten zijn ontnomen. Terwijl Vaticanum II zegt dat, ongeacht iemands vaccinatiestatus als sociale groep, ze met waardigheid en respect moeten worden behandeld.

Gaudium et spes zegt dat alle mensen recht hebben op voedsel, kleding en onderdak. Iedereen heeft recht op werk [Opmerking van Katholieke Vesting: dit is niet helemaal correct. Recht op werk betekent het recht om arbeid aan te bieden. Maar er is geen recht op werk omdat er geen plicht is om mensen aan te nemen. Het beëindigen van een arbeidscontract is geen schending van de mensenrechten.] Maar onze huidige regeringsleiders zeggen anders.

Als een persoon niet is ingeënt, kan hij of zij van zijn baan worden beroofd, en dus van de middelen worden beroofd om voor zichzelf en zijn gezin te zorgen. Hij mag geen marktplaatsen betreden om voedsel, kleding en andere levensbehoeften te kopen.

Gaudium et Spes zegt dat iedereen recht heeft op onderwijs. Maar onze politiek-correcte Covid-experts zeggen anders. De niet-gevaccineerde hebben geen recht op onderwijs. We zien dus dat universiteiten, scholen en onderwijsinstellingen steeds vaker niet-gevaccineerde studenten uitschrijven.

Het standpunt van de Kerk volgens Vaticanum II is dat alle mensen recht hebben op een goede reputatie…

Tenzij die persoon blijkbaar niet is ingeënt, in welk geval ze egoïstisch kunnen worden genoemd, of een domme bedreiging voor de samenleving, medeplichtigen aan moord, complottheoretici, enzovoort.

De niet-gevaccineerden kunnen door de politie worden gefolterd, met geweld uit hun huizen worden gehaald en als veroordeelde criminelen in quarantainekampen worden gegooid. Alle mensen, zegt Gaudium et spes, hebben recht op respect…

Behalve de niet-gevaccineerden. Deze kunnen blijkbaar zelfs door hun eigen gekozen functionarissen publiekelijk worden beledigd.

Nu mijn excuses voor de taal die gaat volgen, maar dit zijn citaten.

De Franse president Macron zei onlangs dat het zijn doel was om “het leven van de niet-gevaccineerden zo zuur mogelijk te maken”. U herinnert zich misschien de gouverneur van Colorado, Jared Polis, die de niet-gevaccineerde in zijn staat “egoïstische klootzakken” noemde. Wat een mooi voorbeeld van respect om na te volgen. Blijkbaar zijn de niet-gevaccineerden de enige sociale groep ter wereld voor wie de fundamentele mensenrechten niet gelden.

Ze kunnen publiekelijk worden beledigd en beschaamd door iedereen, inclusief staatsfunctionarissen en de katholieke Kerk staat erbij en kijk het gebeuren. En de individuen van deze pas onbeschermde groep maken zich schuldig aan louter handelen volgens hun eigen geweten. Een recht waar volgens Vaticanum II iedere persoon in de wereld recht op heeft.

Ik wou dat de schending van rechten hier stopte. Maar er was nog een afschuwelijk, gruwelijk voorbeeld dat ik moet geven. Het is niet alleen al beschamend genoeg dat de Katholieke Kerk aan de zijlijn heeft gestaan ​​en niets heeft gezegd toen deze onrechtvaardigheden plaatsvonden, maar ze heeft het ook gedurfd om zich bij hen aan te sluiten.

In verschillende bisdommen over de hele wereld mogen niet-gevaccineerden de sacramenten niet ontvangen. Het is hen verboden om naar de aanbidding van de Almachtige God te gaan. Verboden om de Heilige Mis bij te wonen. Verboden om de Eucharistie te ontvangen. Om de zondagsplicht na te komen. Om vergeving van hun zonden te ontvangen tijdens de biecht.

De Heilige Schrift vertelt ons dat er maar één onvergeeflijke zonde is, namelijk de zonde tegen de Heilige Geest, maar blijkbaar hebben sommige kerkleiders een nieuwe onvergeeflijke zonde ontdekt: weigeren zich te laten vaccineren. Deze bisschoppen en priesters moeten zich schamen. Schaam je! Jullie geestelijken die medeplichtig zijn aan deze misdaad tegen de niet-gevaccineerden, jullie blokkeren hen voor de genade van God en de poorten van de Hemel.

Ik kan dus niet zwijgen over deze flagrante schendingen van de fundamentele mensenrechten. Dit is een kwestie waarover niet alleen vanaf de kansel kan worden gesproken. Het moet zijn. Het is een ongebruikte uitdrukking, maar ik moet het hier herhalen dat ‘degenen die onwetend zijn van de geschiedenis, die zijn gedoemd om het te herhalen’. En dus zal ik hier een deel van een brief uit ons levende verleden voorlezen.

Vijf maanden geleden, 25 augustus 2021, stuurde een vereniging van Holocaustoverlevenden een brief naar het Europees Geneesmiddelenbureau over de onrechtvaardigheden die werden begaan in naam van de openbare veiligheid. Dit is wat ze zeiden:

“Wij, de overlevenden van de wreedheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de mensheid zijn begaan, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven. Het is voor ons duidelijk dat er voor onze ogen nog een Holocaust van grotere omvang plaatsvindt. We roepen u op om dit goddeloze experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen. De meerderheid van de wereldbevolking realiseert zich nog niet wat er gebeurt, want de omvang van een georganiseerde misdaad als deze gaat hun ervaring te boven. Wij weten het echter wel.”

Dat is de brief van de overlevenden van de Holocaust. Zullen we luisteren, leren we van de stem van ons verleden? Of zullen we ons doof houden en de nachtmerrie herhalen die de hunne was.

Dus ik bid en smeek u om deel te nemen aan mijn gebeden dat meer priesters en meer bisschoppen wakker zullen worden voor de realiteit van wat er op dit moment in onze wereld gebeurt en zich ertegen uitspreken. Deze schendingen van de mensenrechten mogen niet voortduren. Juist in tijden als deze ontstaat tirannie en de Kerk laat het gebeuren.

Ik zal eindigen met het stellen van één vraag aan iedereen, ongeacht aan welke kant van het vaccinatiemandaat u zich ook bevindt: Wilt u echt in een samenleving leven waar uw fundamentele rechten als mens kunnen worden afgenomen, simpelweg omdat de overheid een vaccin uitvindt dat u niet kunt nemen?

God zegene u allen.”

Vertaald uit video:

Echte Covid-crisis: Kerk blijft stil terwijl de ongevaccineerden worden vervolgd.

Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Bezwijk niet voor deze pandemische waanzin

Deze homilie (video hieronder) werd uitgesproken door vader Daniel Nolan, priester van de Petrusbroederschap in het aartsbisdom van Denver (Colorado, VS), op 19 december 2021. Vader Nolan denkt na over het feit dat wanneer mensen Christus verlaten, ze in een waanwereld beginnen te leven. “God hee…
Verder lezen…
Kardinaal Burke - Great Reset

Krachtige preek van kardinaal Burke

Kardinaal Raymond Burke heeft de wereld gewaarschuwd voor het gevaar van “bepaalde krachten” die COVID-19 als dekking gebruiken om “angst” te zaaien, de vrijheid en het gezin aan te vallen, en zo de “Great Reset” te bevorderen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!