fbpx

Kardinaal Raymond Burke hield op 12 december 2020 een krachtige preek over de ‘Great Reset’ en de manipulatie door middel van ‘onwetendheid en het zaaien van angst’.


Kardinaal Raymond Burke heeft Amerika en de wereld gewaarschuwd voor het gevaar van ‘bepaalde krachten’ die COVID-19 als dekking gebruiken om ‘angst’ te zaaien, de vrijheid en het gezin aan te vallen en zo de “Great Reset” te bevorderen.

Hij waarschuwde dat het marxistisch materialisme nu de ‘regeringsmacht’ lijkt te grijpen over de Verenigde Staten en veel landen over de hele wereld. Ook waarschuwde hij dat de Great Reset’ – initiatief van het World Economic Forum – “een ​​manipulatie van burgers en naties is door middel van onwetendheid en angst te zaaien.

Wat is de ‘Great Reset’?

Globalistische elites hebben de Great Reset gekarakteriseerd als een plan om “op de resetknop te drukken” van de wereldeconomie. De Great Reset is een plan ontworpen door globalistische elites, die een keer per jaar bijeen komen op het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland, dat “probeert de resetknop van de wereldeconomie in te drukken”.

Klaus Schwab, hoofd van het World Economic Forum, is een prominente voorstander van de Great Reset en zegt: “Kortom, we hebben een ‘Great Reset’ van het kapitalisme nodig.”

De COVID-19-crisis heeft ons laten zien dat onze oude systemen niet meer geschikt zijn voor de 21ste eeuw“, beweerde Schwab. “Het heeft het fundamentele gebrek aan sociale cohesie, eerlijkheid, inclusie en gelijkheid blootgelegd. Dit is het historische moment, de tijd, niet alleen om het virus te bestrijden, maar ook om het systeem vorm te geven (…) voor het post-COVID-tijdperk (…) Kortom, we hebben een ‘great reset’ nodig.

Schwab heeft ook een boek gepubliceerd met de titel “COVID-19: The Great Reset”, waarin hij de “veranderingen” beschrijft die nodig zijn voor een meer “duurzame wereld in de toekomst”. TIME magazine wijdde een hele uitgave aan het pushen van de “Grote Reset”.

De plannen en retoriek van de presidentiële campagne van Joe Biden sluiten ook aan bij dit radicale internationale socialistische plan.

Kardinaal Raymond Burke - The Great Reset

Kardinaal Burkes homilie

In zijn openhartige homilie, tijdens het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe op 12 december 2020, schetste de kardinaal de wijdverbreide invloed van het communisme en de manier waarop de vrijheid wordt aangevallen door de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Onze natie maakt een crisis door, die haar toekomst als vrij en democratisch land bedreigt. De wereldwijde verspreiding van het marxistisch materialisme, dat al vernietiging en dood heeft gebracht in het leven van zovelen en dat de fundamenten van onze natie al tientallen jaren bedreigt, lijkt nu de heersende macht over onze natie te grijpen.

Kardinaal Burke zei dat “veel andere landen in de greep zijn van een soortgelijke, zeer alarmerende crisis, die probeert in een ziekte en de preventie ervan de manier te vinden om grip te krijgen op onze levens en het te sturen , in plaats van te geloven in God en in zijn plan voor onze redding.” Hij wees er ook op dat de wereld in toenemende mate afhankelijk is geworden van het communisme en de communistische staat China.

Om economische voordelen te behalen, hebben wij als natie onszelf toegestaan ​​afhankelijk te worden van de Chinese Communistische Partij, een ideologie die totaal in strijd is met de christelijke grondslagen waarop gezinnen en onze natie veilig en voorspoedig blijven.”

Niet alleen dat, maar de kardinaal benadrukte ook hoe de wereldwijde maatregelen die worden ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, eenvoudigweg als wapens worden gebruikt door degenen die de vrijheid en het gezin willen aanvallen en vernietigen.

Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus over wiens aard en preventie de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wat wel duidelijk is, is dat het door bepaalde krachten is gebruikt, nadelig voor gezinnen en voor de vrijheid van naties, om hun kwade agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu het onderwerp zijn van de zogenaamde “Great Reset”, het “nieuwe normaal”, dat ons wordt gedicteerd door hun manipulatie van burgers en naties door onwetendheid en angst.

Kardinaal Burke viel de maatregelen van zelfisolatie en quarantaine aan, die burgers in veel verschillende landen worden opgedrongen, zogenaamd om te voorkomen dat anderen besmet raken met COVID-19.

In een tijd waarin we dicht bij elkaar moeten zijn in christelijke liefde, zouden wereldse krachten ons isoleren en ons laten geloven dat we alleen zijn en afhankelijk van seculiere krachten, die ons slaven zouden maken van hun goddeloze en moorddadige agenda.”

Terwijl hij zijn preek voortzette, betreurde Burke het gebrek aan degelijk onderwijs en leiderschap van de geestelijkheid als reactie op de wereldwijde crisis.

Het antwoord van vele bisschoppen en priesters, en van vele gelovigen, heeft een jammerlijk gebrek aan een goede catechese geopenbaard. Velen in de Kerk lijken niet te begrijpen hoe Christus Zijn verlossingswerk in tijden van de pest en andere rampen voortzet.

De kardinaal was ook erg kritisch over de reactie van de kerkleiders op deze crisis, die “zich ten onrechte aan de wereld willen aanpassen in plaats van de wereld tot bekering oproepen“.

Bij de ontmoeting met de wereld wil de Kerk zich ten onrechte aan de wereld aanpassen in plaats van de wereld op te roepen tot bekering tot gehoorzaamheid aan de goddelijke wet die in ieder mensenhart is geschreven en in haar volheid is geopenbaard in de verlossende incarnatie van God de Zoon.

De impact van de crisis op de wereld en de kerk is “diep voor ons allemaal“, voegde hij eraan toe, en dat de “wereldse krachten” ons willen doen geloven dat “we alleen zijn en afhankelijk van seculiere krachten die ons tot slaven zouden maken van hun goddeloze en moorddadige agenda.

Bovendien wordt onze Heilige Moederkerk, de smetteloze bruid van Christus, waarin Christus altijd aan het werk is voor onze eeuwige verlossing, overspoeld door berichten over zedelijke corruptie, vooral op het gebied van het zesde en zevende gebod, die met de dag lijken toe te nemen. In onze eigen natie hebben de berichten over Theodore McCarrick terecht vele toegewijde katholieken in de verleiding gebracht om de herders te ondervragen, die in overeenstemming met Christus’ plan voor de Kerk hun zekere gidsen moeten zijn door de waarheden van het geloof te onderwijzen. Dit door hen te leiden in de passende aanbidding van God en in het gebed tot hem en door hen te leiden door middel van de eeuwigdurende discipline van de Kerk

Zulk slecht leiderschap heeft grote gevolgen voor de gelovigen die zonder de juiste leer in geloof en moraal worden achtergelaten, zei Burke. “Te vaak ontvangen de gelovigen niets als reactie of een reactie die niet gebaseerd is op de onveranderlijke waarheden met betrekking tot geloof en moraal“, zei hij.

Ze ontvangen reacties die niet van herders lijken te komen, maar van seculiere bestuurders. De verwarring over wat de Kerk ons werkelijk leert en verlangt in overeenstemming met haar leer, zorgt voor steeds grotere verdeeldheid in het lichaam van Christus. Dit alles verlamt de Kerk in haar missie van getuigenis geven van de goddelijke waarheid en de goddelijke liefde, in een tijd waarin de wereld de Kerk als nooit tevoren meer nodig heeft gehad om een baken te zijn.”

Ondanks de wijdverbreide aanval door ‘onzichtbare’ krachten om de Great Reset te promoten, spoorde de prelaat de mensen aan om hoop te hebben door te zeggen dat Christus “nooit ontrouw zal zijn aan zijn beloften. Hij zal ons nooit in de steek laten.” En hij benadrukte dat we niet alleen van de bescherming genieten van de Maagdelijke Moeder van God die “ons naar haar Onbevlekt Hart trekt.”

Ja, ons hart is begrijpelijkerwijs bezwaard, maar Christus verheft, op voorspraak van zijn Maagdelijke Moeder, ons hart tot het Zijne en hernieuwt ons vertrouwen in Hem, die heeft beloofd dat Hij nooit ontrouw zal zijn aan Zijn beloften. Hij zal ons nooit in de steek laten. Laten we ons niet laten verleiden door de krachten van de wereld en door valse profeten. Laten we Christus niet in de steek laten en ons heil zoeken op plaatsen waar het nooit te vinden is.

De kardinaal riep ook de woorden van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe aan Heilige Juan Diego aan, als een troost voor allen in moeilijke tijden:

Ben ik er niet, ik die de eer heeft je moeder te zijn? Ben je niet in mijn schaduw en onder mijn bescherming? Ben ik niet de bron van je vreugde? Ben je niet in de holte van mijn mantel, in de kruising van mijn armen?

Kardinaal Burke sloot af door de gelovigen te vragen “erop te vertrouwen dat we in Zijn hart de wijsheid en kracht zullen vinden om in deze moeilijke tijden te leven met onze ogen gericht op Hem en op de zaligheid die Hij door het goddelijke moederschap van de Maagd Maria brengt voor ons in de wereld.

***
Luister hier de complete homilie van Kardinaal Burke op 12 december 2020

Homilie van Kardinaal Burke – Solemnity of Our Lady of Guadalupe

December 12, 2020

Praised be Jesus Christ!

We come to Our Lady of Guadalupe on her feast day with troubled and heavy hearts. Our nation is going through a crisis which threatens its very future as free and democratic. The worldwide spread of Marxist materialism, which has already brought destruction and death to the lives of so many, and which has threatened the foundations of our nation for decades, now seems to seize the governing power over our nation. To attain economic gains, we as a nation have permitted ourselves to become dependent upon the Chinese Communist Party, an ideology totally opposed to the Christian foundations upon which families and our nation remain safe and prosper. I speak of the United States, but evidently many other nations are in the throes of a similar most alarming crisis.

Then, there is the mysterious Wuhan virus about whose nature and prevention the mass media daily give us conflicting information. What is clear, however, is that it has been used by certain forces, inimical to families and to the freedom of states, to advance their evil agenda. These forces tell us that we are now the subjects of the so-called “Great Reset”, the “New Normal”, which is dictated to us by their manipulation of citizens and nations through ignorance and fear. Now, we are supposed to find in a disease and its prevention the way to understand and direct our lives, rather than in God and in His plan for our salvation. The response of many Bishops and priests, and of many faithful has manifested a woeful lack of sound catechesis. So many in the Church seem to have no understanding of how Christ continues His saving work in times of plague and of other disasters.

What is more, our holy Mother Church, the spotless Bride of Christ, in which Christ is ever at work for our eternal salvation, is beset by reports of moral corruption, especially in matters of the Sixth and Seventh Commandments, which seem to increase by the day. In our own nation, the reports about Theodore McCarrick have rightly tempted many devoted Catholics to question the shepherds who, in accord with Christ’s plan for the Church, are to be their secure guides by teaching the truths of the faith, by leading them in the fitting worship of God and in prayer to Him, and by guiding them by means of the Church’s perennial discipline.

Too often, the faithful receive nothing in response or a response which is not grounded in the unchanging truths regarding faith and morals. They receive responses that seem to come not from shepherds, but from secular managers. The confusion regarding what the Church truly teaches and demands of us, in accord with her teaching, generates ever greater divisions within the Body of Christ. All of this cripples the Church in her mission of witness to divine truth and divine love at a time when the world has never needed more the Church to be a beacon. In encountering the world, the Church falsely wants to accommodate herself to the world, instead of calling the world to conversion in obedience to the divine law written on every human heart and revealed in its fullness in the Redemptive Incarnation of God the Son.

These grievous troubles, of course, present a formidable challenge to our daily Christian living. The impact of the crisis in the world and in the Church is profound for all of us. Many are enduring the most painful suffering, physical, emotional and spiritual, which such a situation necessarily causes. At a time when we most need to be close to one another in Christian love, worldly forces would isolate us and have us believe that we are alone and dependent upon secular forces which would make us slaves to their godless and murderous agenda.

But we are not alone. With confidence, we bring our heavy hearts to the Virgin Mother of God, our Mother in the Church. She draws us to her Immaculate Heart, and we come to her on pilgrimage, on the Solemnity of Our Lady of Guadalupe. She speaks to us as she spoke to Saint Juan Diego, when he, too, seemed to be defeated by the deadly illness of his uncle Juan Bernardino, with whom he was living and for whom he was caring, and by the great challenge of taking forward the great work which Our Lady was entrusting to him. To his expressions of helplessness and impossibility, Our Lady responded:

Am I not here, I who have the honor to be your mother? Are you not in my shadow and under my protection? Am I not the source of your joy? Are you not in the hollow of my mantle, in the crossing of my arms?[1]

She speaks these words to us today.

Mary Immaculate is the woman clothed with sun whose child was destined to save the world from the power of the Evil One. She manifests to us the truth, to which the Book of Revelation testifies that, at the birth of her Divine Son, He “was caught up to God and his throne.”[2] She assures that God the Father indeed has fulfilled, by the Redemptive Incarnation of God the Son, His promise of eternal salvation, the promise renewed through the words of the Prophet Zechariah: “See, I am coming to dwell among you, says the Lord.”[3]
We unite our heavy hearts with the Immaculate Heart of the Mother God, our Mother, whom the Archangel Gabriel rightly addressed “full of grace.”[4] In the midst of so many evils, the Virgin Mother of God receives our hearts and takes them to the source of their healing and strength, the Sacred Heart of Jesus, God and man, God the Son and her Son. She leads us to lift up our hearts to the glorious pierced Heart of Jesus in Whom alone we find salvation.

It is for just such trying times as these that Our Lady has desired that her house be built here, in which she draws countless souls to her Son, our Savior, with the words: “Do whatever He tells you.”[5] Her sanctuary here stands as a beacon drawing us to eternal salvation. It is the image of our own calling, of the calling of the universal Church, to be a beacon reflecting brightly the light of divine truth and love in the world, reflecting the reality of Christ seated in glory at the right hand of the Father and, at the same time, dwelling with us in the Church.

Yes, our hearts are understandably heavy, but Christ, through the intercession of His Virgin Mother, lifts up our hearts to His own, renewing our trust in Him Who has promised us eternal salvation in the Church. He will never be unfaithful to His promises. He will never abandon us. Let us not be beguiled by the forces of the world and by false prophets. Let us not abandon Christ and seek our salvation in places where it will never be found. Let us never forget the words by which Our Lady identified herself in her first apparition to Saint Juan Diego:

Know, know for sure my dearest and youngest son, that I am truly the ever perfect Holy Virgin Mary, who has the honor to be the Mother of the one true God for whom we all live, the Creator of people, the Lord of all around us and of what is close to us, the Lord of Heaven, the Lord of Earth.

I want very much that they build my sacred little house here, in which I will show Him, I will exalt Him upon making Him manifest, I will give Him to all the people in all my personal love, Him that is my compassionate gaze, Him that is my help, Him that is my salvation.[6]
May the Shrine of Our Lady of Guadalupe here be always a worthy instrument by which the Immaculate Heart of Mary draws hearts to herself and brings them to the glorious pierced Heart of Jesus, to the only source of healing and strength in this life and unto eternal life.
Before the Final Blessing, we will have the Induction of Pages and the Knighting of Pages in Our Lady’s Knights of the Altar, the boys and young men who serve Our Lord during the Sacred Liturgy in this church. Let us pray, invoking the intercession of Our Lady and of Saint Juan Diego, that Nicholas Kotnour, Michael Row and Thomas Wilson, who are to be inducted as Pages, will persevere in their preparation to become Our Lady’s Knights of the Altar, and that Ian Peratt and Charlie Ilfrey, who are to be knighted, will be always faithful to the high mission which they have accepted. May the holiness of their service of Our Lord at the altar, under the guidance and protection of Our Lady, be reflected in every aspect of their daily lives.

Under the loving mantle of the Immaculate Heart of Our Lady of Guadalupe, let us now lift up our heavy hearts to the glorious pierced Heart of Jesus. With confidence that Our Lord’s promise of salvation to us will be fulfilled, let us give our hearts totally to Him in His holy Church. Let us trust that in His Heart we will find the wisdom and strength to live in these difficult times with our eyes fixed upon Him and upon the salvation which, through the Divine Maternity of the Virgin Mary, He brings to us in the world.

Heart of Jesus, salvation of those who trust in Thee, have mercy on us.
Our Lady of Guadalupe, Mother of America and Star of the New Evangelization, pray for us.
Saint Joseph, Protector of holy Church, pray for us.
Saint Juan Diego, pray for us.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Raymond Leo Cardinal BURKE

[1] “¿No estoy yo aquí, yo, que tengo el honor de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?” “El Nican Mopohua,” tr. Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, in Carl A. Anderson y Eduardo Chávez, Nuestra Señora de Guadalupe. Madre de la civilización del amor (México, D.F.: Random House Mondadori, S.A. de C.V., 2010), p. 220, n. 119. [Nican Mopohua]. English translation: “The Nican Mopohua,” in Carl A. Anderson and Eduardo Chávez, Our Lady of Guadalupe: Mother of the Civilization of Love (New York: Doubleday, 2009), p. 179, no. 119. [Nican Mopohua Eng].
[2] Rev 12, 5.
[3] Zech 2, 10.
[4] Lk 1, 28.
[5] Jn 2, 5.
[6] “Know it, be sure, my son, the smallest, that I am truly the always perfect Holy Virgin Mary, that I have the honor of being the Mother of the most true God for whom one lives, the Creator of people, the Owner of closeness and immediacy, the Owner of heaven , the Owner of the earth.

I very much want, very much desire, that here my sacred house be erected, where I will show it, I will praise it by making it manifest, I will give it to the people in all my personal love, to Him who is my compassionate gaze, to Him who is my help, to Him who is my salvation.” Nican Mopohua, p. 214, nn. 26-28. English translation: Nican Mopohua Eng, p. 173, us. 26-28.

Laat minder zien

BRON: Cardinal Burke Homilies


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

Waarom is catechese zo belangrijk

Waarom Catechese?

Er zijn veel volwassenen, jongeren en kinderen voor wie het geloof geen onderdeel meer van hun leven is. Zelfs als ze gedoopt zijn en de eerste communie hebben gedaan, doen ze niets meer met hun geloof. Velen simpelweg omdat ze de gelegenheid niet hebben gehad om te ervaren wat geloof is, en zonder …
Verder lezen…
verwateren geloof

De gevaren van het verwateren van het geloof

Is het je ooit opgevallen dat er een verband is tussen wat iets ons heeft gekost en de waarde die wij eraan geven? Ik denk dat het ook zo is met ons geloof – waar we vandaag de dag weinig waarde aan geven. Een paar sneakers Ik heb een paar sneakers waar ik ontzettend blij mee ben: ze waren erg duur,…
Verder lezen…

De Goede Week van dag tot dag

De Goede Week: een tijd intens beleefd door katholieken over de hele wereld. Het is een week vol met symboliek en vieringen, die zelfs familiaire en populaire tradities zijn geworden. Het gaat om de laatste dagen van het leven van Jezus op aarde en Zijn verrijzenis. Hieronder volgt een uitleg over d…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!