fbpx
Historici zijn het er meestal over eens dat het moment waarop de breuk van Luther met de Kerk begon, was de dag waarop hij de 95 stellingen tegen de aflaten op de deur van de kerk van Allerheiligen in Wittenberg spijkerde, in het jaar 1517. Luther werd pas na vier jaar geëxcommuniceerd. Vier jaar die zeer vruchtbaar waren voor hem en zijn ketterij, die vooral in Noord-Europa kon worden verspreid. Dat is ook een veelvoorkomende mening onder historici.

Ik ben ervan overtuigd dat wat er in Duitsland is gebeurd met het Duitse Synode het begin is van een nieuwe breuk, vergelijkbaar met dat symbolische gebaar van het spijkeren van de stellingen tegen de aflaten op de deur van die kerk in Wittenberg.

De Duitse bisschoppen, met uitzondering van drie, hebben het conflict niet vermeden en hebben geen enkele poging gedaan om hun standpunten te verzoenen met wat het Vaticaan had reeds gezegd en met wat de leer van de Katholieke Kerk is. Ze zijn openlijk in conflict gegaan en hebben daarbij ook hun geliefde en welbekende dictatoriale methoden gebruikt, onder andere door anonieme stemmen te verbieden.

Door de stemmingen nominatief te maken, zodat iedereen weet hoe de anderen stemmen, hebben ze ervoor gezorgd dat een groot aantal bisschoppen zich heeft onthouden van stemmen en dat slechts een kleine groep bisschoppen tegen wat is goedgekeurd heeft gestemd. Waarom hebben deze bisschoppen zich onthouden van stemmen? Uit angst, ze waren niet moedig, ze waren eigenlijk erg laf. Het aanhoudende wegpesten van iedereen die het niet eens is met wat officieel als tolerant wordt beschouwd, heeft hen ertoe gebracht hun principes niet te verdedigen.

In deze conclusies, die duidelijk schismatisch zijn, zijn bijvoorbeeld de volgende punten goedgekeurd:

  • Het verzoek om een einde te maken aan de verplichte celibaat voor priesters.
  • Leken, vooral vrouwen, kunnen preken tijdens Heilige Missen, dopsels en huwelijken vieren.
  • Alle soorten koppels kunnen worden gezegend, ongeacht of ze getrouwd zijn door de kerk, inclusief homoseksuele koppels, koppels die niet eens burgerlijk getrouwd zijn, of koppels die burgerlijk getrouwd zijn maar niet sacramenteel.
  • Volledige acceptatie van genderideologie, waarbij gender niet langer seks is en niet langer verbonden is met biologie, maar met iemands eigen wil en gevoelens, en ook veranderlijk is. Als gevolg hiervan worden transgenders geaccepteerd in seminaries en is het mogelijk dat mensen die fysiek vrouwelijk zijn maar zich mannelijk identificeren, priester worden. Hoewel ze fysiek vrouwen zijn en natuurlijk, eenmaal tot priester gewijd, technisch gezien priesteressen zijn, kunnen ze zonder problemen opnieuw zeggen dat ze van geslacht zijn veranderd omdat ze zich niet langer mannelijk voelen en opnieuw vrouwelijk voelen.

Een van de Duitse bisschoppen, een van de weinige die besloten hebben katholiek te blijven, heeft eraan herinnerd dat de Anglicaanse Kerk onlangs in een schisma terechtkwam vanwege de goedkeuring van zegeningen van homoseksuele koppels, en dat wat het Duitse synode heeft goedgekeurd veel erger is dan dat.

Zelfs de zogenaamde tolerantie van de Anglicaanse Kerk heeft de breuk binnen die kerkelijke gemeenschap niet kunnen voorkomen toen ze besloten om in Engeland de zegeningen van homoseksuele koppels goed te keuren. De Duitse bisschoppen gaan richting de schisma.

Het is tijd dat het Ministerio Petrino, ook Pauselijk Ambt genoemd, ingrijpt. Het is de paus die in functie van het Ambt dat alleen hij heeft, en geen van zijn kardinalen, zelfs als ze namens hem spreken en in opdracht van hem handelen, kan ingrijpen. Dit wil zeggen het historische moment waarop de paus, gebruikmakend van dat Ambt, de plicht om zijn broeders in het geloof te bevestigen en het geloof te handhaven, dat vanaf Petrus opvolgend door de pausen is ontvangen. Dit is het moment waarop ingegrepen moet worden. Er moeten duidelijke regels en absolute verboden zijn, zodat het zonder enige twijfel duidelijk is dat elke bisschop die uitvoert wat het Duitse synode heeft goedgekeurd, onmiddellijk ontslagen wordt.

De vier jaar die verloren zijn gegaan met Luther mogen nu niet verloren gaan. We leven in een tijd waarin communicatie oneindig veel sneller is dan in de tijd van Luther. Als er niet snel en beslist wordt gehandeld, herhaal ik door degene die het Petrusambt heeft, zullen velen beschouwen deze inactiviteit als een stilzwijgende toestemming voor wat het Duitse synode heeft goedgekeurd. Dezelfde dingen zullen onmiddellijk worden toegepast in België, Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en zelfs op sommige plaatsen in Latijns-Amerika. Wat er gebeurde met de Duitse ketterij van Luther is weinig in vergelijking met wat er nu zou kunnen gebeuren.

Ik denk dat we veel moeten blijven bidden, maar het lijkt mij dat op dit moment het gebed niet meer genoeg is, nu is het tijd om te handelen en te handelen door degene die daar verantwoordelijkheid voor heeft. Wat zullen de kardinalen en bisschoppen doen op de dag dat transgender priesteressen de Heilige Mis vieren en wat zullen de gelovigen over de hele wereld doen? Zullen jullie blijven zwijgen?

Door:

Juan Diego Escartín

Ook interessant

Het Angelus (Engel des Heren), hoe bid je het?

Toen ik vroeger naar school ging namen we elke middag een pauze waar we ook het Angelus baden. Ik weet nog dat het iets heel moois was om te zien, hoe alle scholieren en leerkrachten op school een paar minuten stopten met wat ze deden om Onze-Lieve-Vrouw te...

Twee deugden in tijden van lockdowns

Hier zijn er twee deugden om met elkaar te verbinden in tijden van corona. Er zijn, zoals we weten, veel deugden. We kennen waarschijnlijk allemaal de Goddelijke Deugden: geloof, hoop en liefde. Misschien kennen we ook de Kardinale Deugden: voorzichtigheid, matigheid,...

De Heilige Mis in de buitengewone vorm

De Heilige Mis in de buitengewone vorm gevierd (ook "Tridentijnse Mis" genoemd). De term "buitengewoon" is door paus Benedictus XVI gekozen om te benadrukken dat er maar één ritus is, die in twee vormen - de gewone en de buitengewone - gecelebreerd kan worden....

Heeft de Katholieke Kerk boeken aan de Bijbel toegevoegd?

Dit is een algemene vraag tussen de protestanten omdat hun Bijbels minder boeken hebben (66 boeken) dan de Bijbel van de Katholieke Kerk (73 boeken). Helaas leren protestanten niet de volledige geschiedenis van de samenstelling van de Bijbel. Allereerst moeten we...

Mogen katholieken Halloween vieren?

Een exorcist legt de mogelijke gevaren van Halloween uit. Veel katholieken vragen zich af: "Is het oké om Halloween te vieren?" Met de huidige cultuurperceptie van deze feestdag, kan men gemakkelijk denken dat het een zonde zou kunnen zijn of een uitnodiging voor de...

Liefde overwint haat: de betekenis van het kruis voor christenen

God respecteert de menselijke vrijheid, zelfs als die vrijheid wordt gebruikt om schade aan te richten. God betreurt het niet dat Hij de mensen vrijheid heeft gegeven, zelfs niet toen die vrijheid leidde tot de dood van Jezus aan het kruis.

Delen is evangeliseren!