fbpx

De Droevige Geheimen van de Rozenkrans worden op dinsdag en vrijdag geboden.


1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader - Droevige Geheimen - Rozenkrans

“Hij liep van hen weg, ging ongeveer een steenworp verder, wierp zich op de knieën en bad: ‘Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.‘ Nu verscheen Hem een engel uit de hemel om Hem te sterken. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen.” (Luc 22, 41-44)

2. Jezus wordt gegeseld.
Jezus wordt gegeseld - Droevige Geheimen - Rozenkrans

“Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten Hem die op het hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om. Ze traden op Hem toe en zeiden: “Leve, koning der Joden!” En zij sloegen Hem in het gezicht. (Johannes 19, 1-3)

3. Jezus wordt met doornen gekroond.
Jezus wordt met doornen gekroond - Droevige Geheimen - Rozenkrans

“Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem Zijn kleren uit en hingen Hem een paarse mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: “Gegroet, koning der Joden!” (Mat 27, 27-29)

4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië - Droevige Geheimen - Rozenkrans

Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis. Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met Schedelplaats. Daar boden ze Hem met mirre gekruide wijn aan, maar Hij weigerde. (Mc 15, 21-22)

5. Jezus sterft aan het kruis.
Jezus sterft aan het kruis - Droevige Geheimen - Rozenkrans

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links. En Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.‘ Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden, als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!‘ De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: ‘Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.‘ Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: ‘INRI, Dit is de koning der Joden.‘ Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem: ‘Ben Jij niet de Messias? Red dan jezelf en ons.‘ Maar de andere strafte hem af en zei: ‘Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.‘ Daarop zei hij: ‘Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw Koninkrijk gekomen zijt.‘ En Jezus sprak tot hem: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.

Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luider stem: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.‘ Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. (Luc 23, 33-47)


Geheimen van de Rozenkrans:

Terug naar Geheimen van de Rozenkrans


Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Door:
Juan Diego Escartín
(in samenwerking met Catholic-Link)


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!