fbpx

De Blijde Geheimen van de Rozenkrans worden op maandag en zaterdag geboden.


1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria - Blijde Geheimen - Rozenkrans

“In de zesde maand werd de engel Gabriël gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Wees gegroet Maria, de Heer is met u!‘ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want de Heer is met U. U hebt genade gevonden bij God. Zie, U zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die U de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van Zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen.’” (Luc 1, 26-33)

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth - Blijde Geheimen - Rozenkrans

“In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet. Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabet werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: ‘Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’” (Luc 1, 39-42)

3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem - Blijde Geheimen - Rozenkrans

“In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar Zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” (Luc 2, 1-7)

4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen - Rozenkrans

“Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegewijd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.” (Luc 2, 21-24)

5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. Toen Jezus 12 jaar geworden was, overeenkomstig het gebruik bij dit feest gingen zij opnieuw daarheen. Maar na afloop bleef het kind Jezus achter, terwijl zij terugkeerden, zonder dat zijn ouders het wisten. Pas na drie dagen vonden zij Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat, naar wie Hij luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over Zijn begrip en Zijn antwoorden. (Luc 2, 41-47)


Geheimen van de Rozenkrans:

Terug naar Geheimen van de Rozenkrans


Katholieke Vesting Middelen Evangelisatie

Door:
Juan Diego Escartín
(in samenwerking met Catholic-Link)


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen:

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans moedigt katholieken aan om regelmatig de rozenkrans te bidden als een manier om deugden te cultiveren, de band met God te versterken en geestelijke zegeningen te verkrijgen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!