fbpx

Telkens wanneer men iets post over een controversiële kwestie, zoals abortus, gay pride, homoseksualiteit, enz., krijgt men onmiddellijk berichten en reacties van mensen met de beschuldiging dat oordelen niet mag en dat de Bijbel ons leert anderen niet te oordelen. “Ten slotte”, krijgt men vaak te horen, “ik veroordeel u niet en u zou mij ook niet moeten beoordelen. Lees de Bijbel!” Maar is dat echt wat de Bijbel leert?

Wat zeg de Bijbel over anderen oordelen?

Men wijst meestal naar de woorden van Jezus in het Evangelie van Matteüs: “Oordeel niet, opdat je niet beoordeeld wordt.” Er is een duidelijke overtuiging dat de Bijbel leert dat we geen enkele vorm van oordeel over anderen mogen hebben.

Laten we eerst eens kijken naar de volledige context van Jezus’ woorden:

“Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog!  Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder.”

(Matteüs 7: 1-5)

Als we deze passage regel voor regel splitsen, wordt het duidelijk dat Jezus zijn discipelen niet zei dat ze nooit het gedrag van anderen zouden mogen oordelen. In plaats daarvan waarschuwde Hij hen zelf een rechtvaardig leven te leiden, zodat hun oordeel over het gedrag van anderen geen overhaast oordeel zou zijn en hun inspanningen doeltreffend zouden zijn om hun naasten te vermanen.

Oordeel niet, zodat u niet geoordeeld wordt.” Op zichzelf zou deze uitspraak zo kunnen worden uitgelegd dat iemand zelfs aan Gods oordeel kan ontsnappen door het gedrag van anderen niet te beoordelen. Natuurlijk wordt iedereen door God geoordeeld, dus dit kan geen goed begrip zijn. Jezus herformuleert zijn uitspraak vervolgens op een positieve manier: “Met het oordeel dat jij uitspreekt, zal je geoordeeld worden, en de maat die jij geeft, zal de maat zijn die je krijgt.Jezus verwacht inderdaad dat zijn discipelen oordelen, maar hij waarschuwt dat ook zij op dezelfde manier zullen worden beoordeeld.

Dit doet denken aan de regel in het Onze Vader: “En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.” (Matt. 6:12). Dit is veel meer dan een simpele waarschuwing dat God ons zal behandelen zoals wij anderen behandelen. Dit is een oproep aan ieder van ons om zoveel mogelijk van God te houden in de manier waarop we anderen behandelen. De Catechismus van de Katholieke Kerk legt uit: Het gaat om een levendige deelname die komt uit de grond van het hart aan de heiligheid aan de barmhartigheid en aan de liefde van onze God. Alleen de Geest door wie we leven, kan van ons dezelfde geest maken als in Christus Jezus (CKK 2842).

Hypocrisie

In de volgende twee regels waarschuwt Jezus tegen huichelarij: “Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog? Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog!” Oordelen op een hypocriete manier is niet effectief. Een kruimeldief die door een bankrover wordt vermaand, maakt alleen de vermaner belachelijk.

Mag niet oordelen - Rooms Katholiek

Jezus legt dan uit hoe je op de juiste manier kunt oordelen: “Haal eerst die balk uit uw eigen oog en dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen uit het oog van uw broeder.” Tot op het punt van dit artikel kan er geen twijfel over bestaan ​​dat die laatste woorden – “verwijder de splinter uit het oog van je broeder” – inderdaad toestemming is om te oordelen, zolang het goed wordt gedaan.

Andere Bijbelpassages die aan de oppervlakte lijken te duiden op een veroordeling van het oordelen van andermans gedrag, kunnen in hun volledige context op dezelfde manier worden behandeld. Het idee om het gedrag van anderen correct te beoordelen, is terug te vinden in het Nieuwe Testament.

Jezus zei tegen de Joden: “Oordeel niet naar uiterlijk, maar velt een rechtvaardig oordeel” (Johannes 7:24).

Hij leerde zijn discipelen wat ze moesten doen als iemand tegen hen zondigde:

Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de Kerk. Wil hij ook naar de Kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar” (Matt. 18: 15-17).

Het is niet mogelijk om Jezus’ instructies op te volgen zonder oordelend te zijn over andermans gedrag.

Heilige Paulus over oordelen:

Ook Paulus vermaande het juiste oordeel van andere christenen: “Ik heb toch niet te oordelen over de buitenstaanders? Gij oordeelt zelf immers ook alleen over hen die tot de gemeente behoren?  Over de anderen zal God wel oordelen. Verwijdert de boosdoener uit uw midden.” (1 Kor. 5: 12-13).

Ook: “Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zoudt gij dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?  Weet gij niet dat wij over engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan over alle daagse dingen. … Onthoudt u van hoererij.” (1 Kor. 6: 2-18).

Een blik op het Oude Testament onthult een soortgelijke leerstelling: “Wees niet partijdig bij het rechtspreken: begunstig de arme niet en zie de rijke niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten.” (Lev. 19:15).

In tegenstelling tot wat velen liever zouden geloven, spoort de Bijbel ons duidelijk aan om het gedrag van anderen juist te beoordelen. De Katholieke Kerk onderwijst hetzelfde, maar waarschuwt ons, net als Jezus de discipelen:

De eerbied voor de goede naam van personen verbiedt elke houding af elke uitspraak die hen onrechtmatige schade berokkent. Men maakt zich schuldig:

  • aan vermetel oordeel, wanneer men – zelfs stilzwijgend – zonder voldoende reden een morele fout van zijn medemens als waar aanneemt;
  • aan kwaadsprekerij, wanneer men zonder objectief geldige reden, gebreken en fouten van anderen onthult aan mensen, die er niet van op de hoogte waren;
  • aan laster, wanneer men door leugenachtige mededelingen schade berokkent aan de goede naam van de medemens en aanleiding geeft tot valse oordelen over hem.

Om vermetele oordelen te vermijden, moet iedereen ervoor zorgen de gedachten, woorden en daden van zijn naaste in een zo gunstig mogelijke zin uit te leggen:

Een goed Christen moet altijd meer geneigd zijn de uitspraak van zijn naaste positief te verstaan dan ze te veroordelen. Indien hij ze niet positief kan verstaan, moet hij vragen hoe zijn naaste de uitspraak verstaat; indien deze zijn uitspraak slecht bedoelt, moet hij hem met liefde terechtwijzen; en zo dit niet volstaat, moet hij alle geschikte middelen aanwenden opdat hij ze op de goede manier verstaat en zich redt.” (CKK 24772478)

Conclusie

Dit alles gezegd hebbende, is er een groot verschil tussen het oordelen van andermans gedrag en het oordelen van de eeuwige staat van zijn ziel. Het laatste oordeel behoort alleen God toe. Jezus sprak ook over dit soort oordeel:

De Vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel geheel en al in handen van de Zoon gelegd,  opdat allen de Zoon zouden eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert evenmin de Vader die Hem zond.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie luistert naar mijn woord en gelooft in Hem die Mij zond, heeft eeuwig leven en is aan geen oordeel onderworpen, hij is immers reeds uit die dood naar het leven overgegaan.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er zal een uur komen, ja het is er al, waarop de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven.  Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo gaf Hij ook aan de Zoon leven in zichzelf te hebben.  Hij heeft Hem macht gegeven om oordeel te vellen; Hij is immers de Mensenzoon.  Verwondert u niet hierover: er zal een uur komen, waarop allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen.  Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen tot de opstanding ten leven, maar die het kwade deden tot de opstanding ten oordeel.  Ik kan niets uit Mijzelf: Ik oordeel naar wat Ik hoor en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat Ik niet mijn eigen wil zoek, maar de wil van Hem die Mij zond.” (Johannes 5: 22-30)

Het is duidelijk dat Jezus in deze context over een oordeel sprak als veroordeling of eeuwige verdoemenis. Een dergelijk oordeel is alleen aan Hem voorbehouden.

Dus als we geconfronteerd worden met immoreel gedrag van dierbaren, hoe kunnen we er dan zeker van zijn dat we gedrag juist beoordelen? In Jezus’ eigen woorden:

  • We moeten beginnen met de balk uit onze eigen ogen te halen – door ervoor te zorgen dat we ons best doen om een ​​goed voorbeeld te zijn.
  • We moeten er ook naar streven om ons geweten correct te vormen, zodat we de zonde kennen wanneer we die zien.
  • Ten slotte moeten we niet te snel conclusies trekken over andermans schuld in zonde.

Door dit alles te doen, kunt u ervoor zorgen dat onze vermaningen worden gezien als de liefdevolle daden die we van plan zijn, bedoeld om onze dierbaren te helpen hun leven te leiden op een manier die God behaagt. Alleen dan kunnen onze inspanningen doeltreffend zijn om deze lelijke splinters uit de ogen van onze broeders en zusters te verwijderen.


Als je deze post leuk vond, kun je het delen, want delen is evangeliseren!

[Sassy_Social_Share]

Als het materiaal niet werkt of spelfouten heeft, meld dit dan graag!


Gerelateerde artikelen

De 7 Deugden Levenslessen van de Kerk

De 7 Deugden: Levenslessen van de Kerk

De 7 deugden bieden ons waardevolle levenslessen die ons kunnen helpen bij het ontwikkelen van een deugdzaam leven. Ze vormen een leidraad voor ons gedrag en helpen ons om te groeien in onze relatie met God en onze medemensen.…
Verder lezen…

Delen is evangeliseren!